Kim Hinrich
Ældrepolitik

Ældrepolitik

  • Folkepensionen skal stige med velstanden
  • Ældrechecken skal målrettes og hæves
  • Alle skal spare op til alderdommen
  • Pengene følger den ældre
  • Madordninger og hjemmehjælp privatiseres
  • Flere plejehjem skal være fri-plejehjem

Folkepensionen skal reguleres med velstanden

Folkepensionister skal nyde godt af velstandsfremgangen i samfundet. Når samfundet bliver rigere, skal folkepensionen derfor reguleres op i samme takt. Det er de ældre, der har lagt grunden til vores velstand i dag. Derfor skal de også have andel i fremgangen, selvom de ikke længere tjener penge selv.


Ældrechecken skal målrettes og hæves

De pensionister, der i dag er dårligst stillede, skal hjælpes gennem en øget målretning af ældrechecken. Nye Borgerlige ønsker derfor, at den formuegrænse for modtagere af ældrecheck på kr. 87.900 gøres individuel, så gifte og samboende tilsammen kan have det dobbelte i likvid formue.


Nye Borgerlige ønsker desuden ældrecheckens beløb hævet.


Alle skal spare op til alderdommen

Nye Borgerlige ønsker at sikre, at alle sparer nok op til en tryg alderdom. For danskere på overførselsindkomst skal pensionsindbetalingen finansieres gennem offentlige tilskud. Argumentet for statstilskud til pensionsopsparing er, at udgiften i form af diverse tilskud senere hen til pensionister med for lav opsparing under alle omstændigheder havner hos det offentlige.


700.000 danskere sparer ikke op til alderdommen. Det belaster de offentlige kasser og betyder at alt for mange kun har folkepensionen at leve for, når de bliver gamle. Nye Borgerlige vil give alle på overførselsindkomst 2.500 kr. mere om måneden, som skal sættes ind på en pensionsopsparing, og desuden forpligte alle i arbejde til at spare mindst det samme beløb op – dog maksimalt en sjettedel af bruttolønnen. Det vil sikre alle danskere en livrente på 13 – 17.000 kroner om måneden oven i folkepensionen.


Denne øgede private opsparing vil over tid reducere statens udgifter til tillægsydelser til folkepensionister og skabe en bedre fordeling af den økonomiske byrde mellem generationerne, når alle sparer op til deres egen alderdom.

Pengene følger den ældre

Det er en væsentlig del af en værdig alderdom, at systemet ikke umyndiggør den ældre. Det er en soleklar ret for alle myndige selv at kunne disponere sin indtægt, også når man er blevet pensionist eller fx er visiteret til plejehjem. Derfor skal ordninger, hvor kommunen visiterer forskellige goder til den ældre, fx plejehjemsplads, mad og rengøring gives som direkte tilskud på en voucher, som den ældre selv kan disponere over.


Madordninger og hjemmehjælp privatiseres

Den kommunale hjemmehjælp og madordning skal udfases og erstattes af private ordninger, hvor den ældre selv kan afgøre både omfang og kvalitet af den leverede ydelse. Det er fortsat en kommunal opgave at bevilge de nødvendige midler, men det skal være den ældre selv, der indkøber ydelsen. Kommunerne skal oprette et nødberedskab, der sikrer den ældre mod svigt i den private service og desuden tilbyde hjælp til at træffe de nødvendige aftaler mellem den ældre og de private leverandører.


Flere plejehjem skal være friplejehjem

Friplejehjem skaber plads til initiativer og individuelle løsninger udenom et offentligt regelværk. Kommunale plejehjem skal omdannes til selvejende institutioner og suppleres af flere friplejehjem og private plejehjem, hvor ideer langt lettere og hurtigere kan omsættes til praktiske tiltag og bedre livskvalitet for beboerne.